Salgs- og leveringsbetingelser for Bech Distribution A/S / Bech-Online.dk.

For alle køb hos Bech Distribution A/S gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for kunde/leverandørforholdet med Bech Distribution A/S, medmindre der foreligger en anden af Bech Distribution A/S affattet skriftlig aftale.

Disse salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre Bech Distribution A/S skriftligt har accepteret købers købsbetingelser.

Såfremt en betingelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er ugyldig, bortfalder alene den pågældende betingelse. Den ugyldige betingelse skal herefter erstattes af en ny betingelse, som skal udformes i henhold til formålet med den ugyldige betingelse.

Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v.

Informationer angivet i brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er ikke juridisk bindende for Bech Distribution A/S. Der tages forbehold for trykfejl.

Ingen salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende, må uden samtykke fra Bech Distribution A/S kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

Tilbud:

Tilbud fra Bech Distribution A/S er bindende i 30 dage fra den i tilbuddet angivne tilbudsdato. Hvis tilbuddet ikke er accepteret inden dette tidspunkt, anses tilbuddet for at være bortfaldet.

Ordrer:

Endelig aftale indgås ved kundens skriftlige accepts af det af Bech Distribution A/S afgivne tilbud. Efter modtagelse af kundens endelige accept udsender Bech Distribution A/S en ordrebekræftelse. Aftale er dog indgået ved kundens endelige skriftlige accept af det afgivne tilbud.

Priser:

Alle anførte priser er ekskl. moms, porto, transport og emballage – med mindre andet er anført i det af Bech Distribution A/S afgivne tilbud.

I det omfang tilbud/ordrebekræftelse angiver materiale, som skal indkøbes af Bech Distribution A/S hos andre firmaer, er tilbud og ordrebekræftelse indgået under forbehold for regulering af den endelige pris. Den i tilbud/ordrebekræftelse angivne pris kan dog ikke justeres med mere end 10 %, uden indhentelse af kundens accept. Kan kunden ikke acceptere sådan prisstigning ud over 10% bortfalder aftalen. I givet fald skal kunden skriftligt meddele dette til Bech Distribution A/S inden 3 hverdage efter modtagelse af besked om sådan justering af pris.

Alle priser er angivet i danske kroner.

Levering/Modtagelse af materialer:

Dato og evt. klokkeslæt for tidspunkt for seneste mulige modtagelse af materiale, der skal indgå i produktionen, vil fremgå af ordrebekræftelsen. Såfremt Bech Distribution A/S ikke modtager materiale rettidigt, kan Bech Distribution A/S hverken garantere eller drages til ansvar for, at det aftalte leveringstidspunkt overholdes.

Er levering af sådant materiale, der skal indgå i produktionen, væsentligt forsinket på grund af forhold fra Bech Distribution A/S side, kan kunden skriftligt hæve aftalen. Sådan meddelelse om ophævelse skal dog være Bech Distribution A/S i hænde før opgaven påbegyndes.

Hvis materiale leveret af kunden/på vegne af kunden modtages i dårligt pakket stand med skader på materiale til følge, underrettes kunden om dette. Ompakning og klargøring til produktion kan debiteres kunden, der evt. selv må gøre krav gældende overfor sin leverandør/transportør.

Hvis materialer leveret af kunden/på vegne af kunden modtages i utilstrækkelige mængder, kan Bech Distribution A/S ikke drages til ansvar for eventuel forsinkelse. Bech Distribution A/S forbeholder sig ret til at fakturere evt. omkostninger for ventetid videre til kunden. Hvis en produktion udsættes i forhold til den aftalte plan, eller hvis den stoppes som følge af materialemangel, debiteres kunden for medgået ventetid, evt. overarbejde og/eller genopstart.

Elektroniske dokumenter

Bech Distribution A/S er berettiget til at fremsende alle former for dokumenter elektronisk, herunder pr. e-mail til kunden. Dette omfatter blandt andet tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, kreditnotaer, rykkere, kontoudtog og rentenotaer.

Risikoovergang:

Bech Distribution A/S bærer risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted. Levering anses for sket, når salgsgenstanden er overdraget til fragtføreren.

Dataformat og kvalitet samt korrektur

Datafiler modtaget fra kunden/på vegne af kunden skal være strukturerede og i normalt, læsbart format. Såfremt data ikke er anvendelige til print, kan Bech Distribution A/S (efter forudgående aftale) tilrette datafilerne mod betaling.

I tilbudsprisen er (hvis ikke andet er anført) indeholdt 1. korrektur, 1 gang rettelse samt 2. korrektur. Efterfølgende rettelser og korrekturer debiteres kunden.

Efter kundens skriftlig godkendelse af korrektur, overgår det endelige ansvar for indhold af materiale til kunden.

Pakkeprøve:

Det påhviler kunden at levere en pakkeprøve eller tilsvarende instruktion til Bech Distribution A/S senest én hverdag før den i tilbuddet/ordrebekræftelsen angivne dato for produktionens start. Mangler en sådan pakkeprøve og/eller instruktion, forbeholder Bech Distribution A/S sig ret til at udføre arbejdet efter eget skøn.

Alternativt forbeholder Bech Distribution A/S sig – efter eget valg – mulighed for at udsætte opgave samt eventuel aflevering uden ansvar, og viderefakturerer omkostninger hertil.

Forbehold for levering:

Alle skriftlige samt automatisk afgivne ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, se nedenfor, samt med forbehold for uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Bech Distribution A/S fri for ansvar. Dette gælder, uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er 8 dage netto, hvis intet andet er aftalt. I tilfælde af forsinket betaling beregnes rente efter Renteloven fra forfaldsdagen.

Ved store produktioner, hvor materialekøb udgør en betragtelig del af salgsbeløbet, kan Bech Distribution A/S forlange forudbetaling eller bankgaranti.

Postale bestemmelser:

Med mindre andet er aftalt med Bech Distribution A/S indgår kunden selv aftale med PostNord eller anden distributør eller transportør. Det påhviler kunden at opnå den fornødne godkendelse af materialer og forsendelsesmuligheder samt selv at varsle indlevering af salgsgenstanden til transport/distribution, med mindre andet er aftalt med Bech Distribution A/S. Bech Distribution A/S er ikke ansvarlig for en eventuel afvisning af forsendelser, der ikke opfylder de krav PostNord eller andre distributører eller transportører har stillet overfor kunden, heller ikke en eventuel om klassificering af forsendelsens portosats.

Kunden skal sikre, at Bech Distribution A/S har alle informationer om aftalte betalings- og kreditaftaler, som kunden har med PostNord, distributør eller transportør, såfremt Bech Distribution A/S skriftligt har påtaget sig ansvaret for forsendelsen.

Porto:

Indbetaling af porto eller andre transportomkostninger til Bech Distribution A/S skal ske senest 1 dag før indlevering til PostNord, distributøren eller transportøren.

Oplysninger om PostNord Danmarks eller andre distributørers eller transportørers portosatser, rabatsatser og vægtgrænser etc. afgives med forbehold for ændringer i disse satser.

Det er kundens ansvar at oplyse antal og vægtgrænse til udregning af portobeløb.

Restmateriale:

Restmateriale vil, såfremt andet ikke er aftalt, blive returneret til kundens adresse efter ordrens færdiggørelse. Omkostningerne i denne forbindelse (porto/transport) debiteres efter regning.

Mangler og reklamationer:

Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget og indeholde en specifikation af den eller de mangler, der påberåbes. En eventuel forsinkelse skal påberåbes straks. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende.

Persondata:

Datafiler modtaget fra kunden/på vegne af kunden slettes umiddelbart efter afslutning af opgave og kundens betaling af faktura. Efter sletning af datafiler afskærer kunden sig fra at kunne gøre reklamation og/eller ansvar gældende overfor Bech Distribution A/S i forhold til den leverede opgave.

Som led i kundens overdragelse af datafiler til Bech Distribution A/S, jf. ovenfor, vil kunden i visse tilfælde indsamle og overdrage persondata til Bech Distribution A/S. Kunden indestår for, at (i) kunden lovligt kan overdrage sådanne persondata til Bech Distribution A/S og gør dette i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at (ii) Bech Distribution A/S lovligt kan behandle sådanne persondata med henblik på at opfylde sine forpligtelser overfor kunden.  Kunden skal skadesløsholde Bech Distribution A/S for ethvert krav og alle tab (inklusive rimelige advokatomkostninger) og forpligtelser (herunder bøder) i det omfang, de udspringer af eller vedrører kundens brud på sine forpligtelser i henhold til dette punkt eller gældende lovgivning vedrørende behandling af persondata.

I de tilfælde, hvor Bech Distribution A/S behandler personoplysningerne på vegne og efter instruks fra kunden, er kunden i den henseende dataansvarlig, og Bech Distribution A/S er databehandler. Bech Distribution A/S træffer i den anledning passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som Bech Distribution A/S behandler på vegne af kunden. Bech Distribution A/S er ikke forpligtet til helt eller delvis at levere den aftalte ydelse, hvis Bech Distribution A/S vurderer, at de foranstaltninger, som kunden kræver, ikke med rimelighed kan imødekommes. Kunden og Bech Distribution A/S vil indgå en databehandleraftale for behandling af sådanne personoplysninger.

Når der gennemføres et køb i vores webshop, vil webshoppen indsamle kundens kontakt oplysninger bestående af kundens navn, adresse, e- mail-adresse og telefonnummer samt oplysninger for at kunne gennemføre købet, f.eks. kreditkortnummer. Disse oplysninger anvendes udelukkende til fakturering, og for at vi kan levere varen til dig. Som kunde anbefaler vi at du altid lukke dit browservindue eller logger ud af kontoen ved afslutning af besøget i webshoppen, for at sikre at uvedkommende ikke kan få tilgang til dine kontoinformationer. Du bør tage denne forholdsregel, også selv om du sidder hjemme og ikke anvender em offentlig tilgængelig computer.

Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og persondatapolitik.

Force majeure:

Hvis en leveringsforsinkelse skyldes nogen af de nedenfor nævnte omstændigheder indtruffet efter aftalens indgåelse, kan kunden ikke gøre misligholdelse gældende overfor Bech Distribution A/S:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Bech Distribution A/S ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudset militær indkaldelse af tilsvarende omfang. Beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangel ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes en eller flere af overfor nævnte omstændigheder.

Hvis der indtræffer en force majeure situation, vil Bech Distribution A/S omgående skriftligt underrette kunden om det opståede, og om det forventede ophør. Kunden er ikke berettiget til at hæve aftalen så længe en force majeure omstændighed hindrer opfyldelse af Bech Distribution A/S opfyldelse af aftalen.

Fortrolighed:

Kunden er forpligtet til at holde oplysninger om individuelt aftalte vilkår og priser fortrolige, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Begge parter påtager sig, ikke at videregive Fortrolig Information til tredjemand. Denne fortrolighedsforpligtelse skal ikke gælde for oplysninger, (a) som en part er forpligtet til at videregive i henhold til gældende lov, bestemmelser eller børsregler eller (b) for information, som en part kan dokumentere, er skabt af parten selv.

Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig eller anden art, uanset om disse oplysninger er dokumenteret, bortset fra oplysninger, der er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved misligholdelse af denne aftalte.

Ansvarsbegrænsning:

Bech Distribution A/S, erstatningsansvar for tab, skader, udgifter eller andet erstatningsansvar i enhver henseende, skal maksimalt udgøre et beløb svarende til det vederlag, ekskl. porto, andre forsendelsesomkostninger og moms., som køber skal betale til Bech Distribution A/S i henhold til den aftale for den leverance, som medførte skaden, tabet eller erstatningsansvaret. Kan dette beløb ikke fastsættes, da skal Bech Distribution A/S’ erstatningsansvar for skader, tab eller andet erstatningsansvar i enhver henseende maksimalt udgøre DKK 5.000.000.

Bech Distribution A/S skal under ingen omstændigheder være ansvarlig, hverken i eller uden for kontrakt, eller på anden måde for indirekte, følge- eller uforudselige tab, skader eller udgifter, tab af profit, tab af indtjening samt eventuelle bødekrav, uanset om Bech Distribution A/S var informeret om muligheden for sådan skade, tab eller erstatningsansvar.

Bech Distribution A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Bech Distribution A/S. Bortset fra grov uagtsomhed er Bech Distribution A/S ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Bech Distribution A/S ikke ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår. I den udstrækning Bech Distribution A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Bech Distribution A/S skadesløs i samme omfang, som Bech Distribution A/S’ ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

De i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser angivne rets midler, er de eneste rets midler, som køber kan påberåbe sig.

Lovvalg og værneting:

Enhver tvist om en opgaves løsning søges løst ved gensidig forhandling. Lykkes dette ikke, skal sagen afgøres efter danske retsregler med København Byret, som værneting.

 

Der tages forbehold for trykfejl.

Hedehusene, Maj 2018